Krišna

Kto je Krišna?

Krišna ja Najvyššia Božská Osoba. Pôvodná Osoba z ktorej emanuje nespočetne množstvo živých bytostí a z ktorej pochádza celý hmotný aj duchovný svet. Neexistuje nič čo by existovalo nezávisle na Krišnovi nakoľko všetko čo existuje sú len rôzne energie ktorými disponuje. Všetko čo teda existuje pochádza od Krišnu a má to svoj počiatok práve v Ňom. Týmto spôsobom vysvetluje pochopenie Boha védska filozofia a každý človek to môže praktikovaním oddanosti Bohu postupne zrealizovať aj vo svojom vlastnom živote.

Krišna je označovaný ako pôvodný požívateľ a vládca všetkých živých bytostí. My ako živé bytosti sme s ním večne spojený vo vzťahu láskyplnej oddanej služby ktorú ale najprv musíme prebudiť očistením nášho vedomia od materiálnej ilúzie ktorá nás od tejto pravdy oddeluje. Krišna žije večne v duchovnom svete kde predvádza svoje nekonečné a rozmanité zábavy s pasáčkami a pasákmi na planéte s názvom Goloka Vrindávan. O týchto zábavach sa môžeme bližšie dozvedieť v Krišna knižke ktorá tieto veci podrobnejšie vysvetľuje.

Je dôležité pochopiť že Krišna je Osoba. To znamená že má svoju vlastnú a večnú podobu ktorá nie je hmotnej povahy. Jeho telo je večne duchovné, plné poznania a blaženosti. Ako Osoba má transcendentálny charakter ktorý sa neustále rozvíja, to znamená že jeho trascendentálne rysy nemajú konca nakoľko ich stále zvyšuje spôsobom akým jedná a vzťahuje sa k svojim oddaným.

Krišna je Bhagaván, to znamená Najvyšší a ako taký obsahuje plne šesť opulencií. Je najmocnejší, najslávnejší, najučenejší, najodriekavejší, najkrajší a najbohatší. Jeho majestátu môžeme aspoň z časti porozumieť tým, keď pochopíme, že všetko úžasne v tomto svete nie je ničím iným než len nepatrným prejavom jeho nekonečných energií. Krišna je Boh a preto je naše večné postavenie voči nemu podriadené.

V materiálnej existencii chápeme podriadeny a služobnícky vzťah ako niečo negatívne, no v duchovnom svete je tento vzťah základom láskyplnej výmeny medzi živou bytosťou a Krišnom. Keď ku Krišnovi budeme pristupovať podľa usmernenia písiem, sádhuov a Gurua, tak môžeme jeho Osobe a vlastnostiam viac porozumieť. Krišnu nemôžeme spoznať nezávisle špekuláciou či intelektuálnym hĺbaním, vyjavuje sa iba tým ktorí mu úprimne a s oddanosťou preukazujú transcendentálnu službu. Preto na pochopenie jeho Osoby treba vyvinúť v duchovnom živote určitú vážnosť a túžbu jednať podľa jeho usmernení.

Krišna ako pôvodná Osoba ovplýva nezmerným množstvom úžasných vlastností ktoré len postupne začneme realizovať a čím viac ich pochopíme, tým viac sa k nemu pripútame. Náš prirodzený stav vedomia je totiž Krišna vedomie. To znamená že všetky naše aktivity sú upriamené na neho a na to, ako ho chceme potešiť. Tento typ vedomia je jediný spôsob ako prehĺbiť naše pochopenie Krišnu a zároveň s ním nadviazať vzťah.

Ako najúčinejší spôsob sa uvádza spoločné spievanie svätých mien Pána, Maha Mantra ktorá znie takto:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Kršina Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Nie je rozdiel medzi svätým menom Pána a Pánom samotným. Tam kde sa o ňom spieva alebo číta, tam je Osobne prítomný a opätuje svojim oddaným ich oddanosť.